پروژه‌های بندعلی

در گذشته صفحهٔ پروژه‌هایم فهرستی از پروژه‌های نرم‌افزار آزادی که شروع کرده
یا در آن‌ها مشارکت کرده‌بودم داشت، اما به مرور بروز نگهداری فهرست
دشوارتر شد؛ لذا تصمیم به حذف آن گرفتم.

برای دیدن برخی از پروژه‌های خودم و دیگر پروژه‌هایی که در آن‌ها مشارکت
می‌کنم، به مخازن گیت من[۱] و همچنین نمایهٔ ساوانای من[۲] سری بزنید.

[۱] https://git.shemshak.org/~bandali
[۲] https://savannah.gnu.org/users/bandali


                 -*-

متن ساده: https://bndl.org/fa/bandali-projects.fa.txt