سایت شخصی بندعلی

من یک فعال نرم‌افزار آزاد و کارشناس ارشد علوم رایانه هستم. به عنوان یک
عضو پروژهٔ گنو، سرپرستی نرم‌افزارهای جمی و گنو آیس‌کت را بر عهده دارم و
همچنین در توسعهٔ تعداد دیگری از برنامه‌ها و بخش‌های گنو مثل ایمکس و
ساوانا مشارکت می‌کنم.


نوشته‌ها

 در اینجا می‌توانید برخی یادداشت‌ها و نوشته‌هایم در رابطه با موضوعات
 مورد علاقه‌ام یا مسائلی که برایم مهم هستند را بخوانید:

 ۲۰ مارس ۲۰۲۱
 LibrePlanet 2021: جمی و اینکه چگونه به کاربران قدرت می‌بخشد (انگلیسی)
 https://bndl.org/libreplanet-2021.html

 ۱۸ دسامبر ۲۰۲۰
 کارآموزی من با تیم فنی بنیاد نرم‌افزار آزاد و فراتر از آن
 https://bndl.org/fa/fsf-internship-beyond.html

 ۲۹ مه ۲۰۲۰
 کارآموزی با تیم فنی بنیاد نرم‌افزار آزاد
 https://bndl.org/fa/fsf-internship-intro.html

 ۱۴ سپتامبر ۲۰۱۹
 چگونه از رایانه استفاده می‌کنم
 https://bndl.org/fa/computing.html


دیگر صفحات

 برخی صفحات دیگر bndl.org که ممکن است مورد توجه واقع‌شوند:

 https://bndl.org/fa/projects.html
 https://bndl.org/cv.html
 https://bndl.org/fa/contact.html
 https://bndl.org/mmath.html
 https://bndl.org


                 -*-

Copyright (c) 2012-2021 bandali

Copying and distribution of this file, with or without modification,
are permitted in any medium without royalty provided the copyright
notice and this notice are preserved. This file is offered as-is,
without any warranty.

رونوشت و توزیع این پرونده با یا بی تغییر در سراسر دنیا بدون حق امتیاز
و در هر رسانه‌ای مجاز است، به این شرط که اعلان حق تکثیر و این اعلان حفظ
شوند. این پرونده به صورت موجود و بدون هیچ گونه ضمانت ارائه می‌شود.

متن ساده: https://bndl.org/fa/bandali.fa.txt